Regulamin korzystania z kart podarunkowych

REGULAMIN KORZYSTANIA  Z KARTY PODARUNKOWEJ  O! Dietetyk renata Pawelec-wawron

WYSTAWCA I WŁAŚCICIEL KARTY PODARUNKOWEJ
Wystawcą i właścicielem Karty Podarunkowej jest firma O! Dietetyk Renata Pawelec-Wawron, Motycz 336, 21-030 Motycz, NIP: 5381738299

SPRZEDAŻ KART PODARUNKOWYCH
Karty można nabyć poprzez stronę www.odietetyk.pl lub poprzez bezpośrednie nabycie u sprzedawcy.

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z KARTY PODARUNKOWEJ
Osobą uprawnioną do korzystania z Karty jest osoba, która kupiła lub otrzymała Kartę Podarunkową zgłosi chęć jej wykorzystania przed umówioną wizytą.

Po rozpoczęciu korzystania z usług objętych Kartą przez Osobę Uprawnioną Karta nie może być przekazywana osobom trzecim. Karta może być użyta tylko przez jedną Osobę.

WARUNKI UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ

Warunkiem skorzystania z usług na podstawie Karty podarunkowej jest okazanie jej przez Osobę
Uprawnioną przed dokonaniem realizacji każdej usługi, którą obejmuje Karta.

Karta uprawnia do realizacji usług, o których mowa w punkcie I § 3
podpunkty a i g Regulaminu na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

W ramach usług przysługujących Osobie Uprawnionej na podstawie Karty, dopuszczalne jest jednorazowe skorzystanie z każdej z usług.

Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wystawcy z tytułu utraty, zgubienia, zniszczenia lub kradzieży Karty. W powyższych przypadkach Wystawca nie wydaje duplikatu Karty.

Po zakupie Karty nie ma możliwości jej zwrotu. W przypadku rezygnacji z jednej lub kilku usług z zakresu Karty Użytkownik nie ma prawa żądać zwrotu środków pieniężnych.

Warunkiem skorzystania ze świadczeń w ramach Karty jest uprzednie umówienie wizyty.

ZAKRES USŁUG W RAMACH KART  PODARUNKOWYCH

USŁUGI DIETEYCZNE

• Pierwsza wizyta- konsultacja, analiza składu ciała, jadłospis lub plan dziennej racji pokarmowej- w przypadku kupienia Karty za 260zł
• Pakiet kompleksowy- w przypadku kupienia karty za 400zł

Realizacji usług dietetycznych w ramach Karty można dokonać jedynie w niżej wymieniony sposób:
Poprzez wcześniejszy kontakt telefoniczny tel: 888648484 lub e-mail: info@odietetyk.pl oraz określenie sposobu realizacji usługi.
• Konsultacja on-line
• Konsultacja z dojazdem do klienta do 20km od lokalizacji Motycz 336, 21-030 Motycz lub cały teren Lublina (pod warunkiem opłaty za każdorazowy dojazd 50zł).
• Konsultacja stacjonarna

TERMIN WAŻNOŚCI KARTY PODARUNKOWEJ

Usługi wchodzące w skład danej Karty Podarunkowej można zrealizować w terminie roku od daty zakupu Karty. W przypadku upływu terminu ważności Karty Osoba Uprawniona
nie ma prawa żądać zwrotu środków pieniężnych przekazanych Wystawcy Karty.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin jest podany do publicznej wiadomości na stronie odietetyk.pl.
Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania i może być w każdym momencie aktualizowany.
Rabaty związane z Kartą nie łączą się z innymi rabatami i promocjami udzielanymi przez O! Dietetyk Renata Pawelec-Wawron.
Karta nie podlega wymianie na pieniądze.
Reklamacje dotyczące Kart podarunkowych można przesyłać na info@odietetyk.pl.
Termin rozpatrzenia 14 dni roboczych.

Close

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Pellentesque vitae nunc ut
dolor sagittis euismod eget sit amet erat.
Mauris porta. Lorem ipsum dolor.

Working hours

Monday – Friday:
07:00 – 21:00

Saturday:
07:00 – 16:00

Sunday Closed

Our socials