Regulamin Facebook

REGULAMIN KONKURSU NA FACEBOOKU Z DNIA 1.05.2023r

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu na Facebooku (zwanego dalej “Konkursem”), jest O! Dietetyk Renata Pawelec-Wawron z siedzibą w Motyczu, 21-030, Motycz 336 (zwany dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest
Organizator.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia
przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo
dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
5. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.
6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez
Facebooka. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
7. Konkurs jest prowadzony na stronie odietetyk.pl (zwanej dalej “Fanpage”).
8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat
Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.
§ 2. UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu
art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące
użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które
zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do
Konkursu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą
procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również
regulaminu Facebooka;
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z
uczestnictwem w Konkursie;
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownic y Organizatora.
§ 3. NAGRODA
1. W Konkursie przewidziano nagrody – dla 4 osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.2. Nagrodą główną jest KONSULTACJA DIETETYCZNA LUB KARTA PODARUNKOWA NA
KONSULTACJĘ DIETETYCZNĄ. Nagrody dodatkowe 3 osoby, które otrzymają TORBĘ
ZAKUPOWĄ ORAZ 10% ZNIŻKĘ NA WYBRANĄ KONSULTACJĘ LUB PAKIET.
3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego
na portalu Facebook, na profilu odietetyk.pl
4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę.
5. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent
pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU
1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na
portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem odietetyk.pl
2. Konkurs trwa od momentu opublikowania posta konkursowego do 15.05.23r godz. 23:59
§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
a. zapoznanie się z regulaminem konkursu
b. polubienie posta
c. Udostępnienie posta, publikacja musi mieć ustawienia publiczne
2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem odietetyk.pl
§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD
1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym
Facebook.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne
wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności oraz
atrakcyjności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników
Konkursu, a także na podstawie losowania.
4. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni 4 zwycięzców
5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody
za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 5 dni
roboczych od momentu zakończenia konkursu.
6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta
konkursowego na stronie odietetyk.pl
7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu
48 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u – odietetyk.pl wiadomości
prywatnej z następującymi danymi:
a. imię i nazwisko
b. adres korespondencyjny

Close

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Pellentesque vitae nunc ut
dolor sagittis euismod eget sit amet erat.
Mauris porta. Lorem ipsum dolor.

Working hours

Monday – Friday:
07:00 – 21:00

Saturday:
07:00 – 16:00

Sunday Closed

Our socials